Reglement og Vedtekter

Alle beboere plikter å sette seg inn i og følge disse reglene. Brudd på reglene vil i første omgang føre til en skriftlig advarsel fra styret, og kan i ytterste konsekvens føre til oppsigelse.

Husordensregler for Haraløkka borettslag

§ 1.

Vaskeriene benyttes av andelseierne etter den til enhver tid gjeldende vaskeordning. Etter kl. 20.00 på hverdager og lørdag etter kl. 15.00 må ikke vaskeriene brukes.

Søndager og andre helligdager er vaskeriet stengt.

Maskinene må brukes etter forskriftene. Teppebanking må foregå på dertil innrettede stativ. Vaske- og rullerom, samt maskiner m.v. skal rengjøres etter bruk. Oppstår det problemer kontaktes vaktmester.

Det er ikke tillatt å henge vask til tørk på borettslagets friareal men kun i de oppsatte tørkebåsene. Det er ikke tillatt å ha tøy hengende ute søn og helligdager og etter kl. 17.00 lørdager.

§ 2.

På balkonger eller i vinduer må det ikke henges opp tøy slik at det er  synlig fra vei eller gate. Banking, risting, børsting eller lufting av tøy, sengeklær, tepper, puter eller møbler osv. ut fra balkonger eller i vinduer er ikke tillatt. Det er til sjenanse for andre beboere.

Lufting av leiligheter (kjøkken) skal skje gjennom vindu og ikke gjennom entredør mot oppgang.

§ 3.

Det må ikke søles ved søppelhusene. Avfall må pakkes godt inn.

§ 4.

I trappe- og kjellerganger må det ikke settes gjenstander som kjelker, ski, barnevogner osv. De skal settes i sykkelrom eller egne boder.

Motorkjøretøyer må ikke settes i kjeller eller sykkelrom (i henhold til brannforskriftene).

§ 5.

Ytre monteringer av innretninger, så som skilter, markiser, antenner, ledninger, kabler, flaggstenger og lignende må ikke utføres uten styrets samtykke og anvisning. Det samme gjelder maling av slike innretninger eller andre fasadeendringer. Løse gjenstander må ikke plasseres på balkonggesimsen.

Grilling på balkongene er kun tillatt med godkjent elektrisk grill.

§ 6.

Andelseieren er ansvarlig for enhver skade på eiendommen foranlediget av så vel andelseieren selv som av andre personer som er i leiligheten, kommer til den eller forlater den.

§ 7.

Etter tapping av vann må alle kraner skrues godt igjen så de ikke står og drypper. Andelseierne må sørge for at avløpsrør fra vasker, sluk og WC ikke tettes igjen. Andelseierne plikter å utbedre enhver skade som skyldes åpne kraner eller tette sluk og rør. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy må utbedres snarest mulig, og andelseieren må betale utgiftene selv.

Skulle det oppstå lekkasje på vannrør eller annen skade som gjør øyeblikkelig inngripen nødvendig, må vaktmesteren eller annen kyndig hjelp straks varsles.

§ 8.

Oppdager andelseieren skade, feil eller mangler som han ikke mener seg forpliktet til å utbedre, plikter han straks å melde fra til styret.

§ 9.

Dyr må ikke holdes uten styrets skriftlige samtykke. Samtykke gis kun når gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukerne av eiendommen. Oppmerksomheten henledes særlig på at hunder ikke griser til på borettslagets område. Hunder skal holdes i bånd på borettslagets eiendom hele året.

§ 10.

Oppdages veggdyr i leiligheten, skal det straks meldes til styret, og andelseieren plikter øyeblikkelig å sørge for forskriftsmessig utrydding av veggdyrene.

§ 11.

Fyrstikker eller åpen flamme må ikke i noe tilfelle brukes i kjeller og bod.

Det er straffbart etter brannloven.

Røyking er forbudt på disse steder.

Påse at elektriske lys er slukket og dørene låst når bod og kjeller forlates.

§ 12.

Kjellerboder må holdes rene og i orden. Det er ikke tillatt å plassere  avfall, gjenstander, sekker, kasser og lignende i kjellergang. Hvis  det søles i kjeller- eller trappeoppganger m.v. må vedkommende  straks gjøre rent etter seg. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander i  trappeoppganger eller på trappeavsats.

§ 13.

Barn må ikke leke i oppganger, kjeller- sykkelrom og trapper av hensyn til dem selv og naboene.

Fotballsparking, ballslåing eller lek som kan medføre fare for andre, må ikke foregå i nærheten av husene. Bruk friarealene.

§ 14.

Alle ytterdører skal holdes låst hele døgnet. Det gjelder også kjellerdørene.

§ 15.

Andelseieren må rette seg etter de instrukser som styret utferdiger for å opprettholde ro og orden og beskytte eiendommen. De påbud som gis av styret skal etterkommes.

§ 16.

Enhver andelseier har krav på nattero fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Håndverksarbeid i leiligheten som medfører støy må ikke utføres etter kl. 20.00, eller på bevegelige eller andre helligdager, og ikke etter kl.

17.00 på lørdager og andre dager før helligdager.

Snakk med naboene ved behov utover dette.

Musikk, radio og TV må også dempes så lyden ikke sjenerer naboene. Klage på sjenerende støy må rettes til den støyende andelseier ved henvendelse, eller hvis dette ikke er mulig eller ønskelig, den vanlige vei som nevnt i disse regler punkt. 19.

Den som vil drive musikk- eller sangundervisning, må treffe spesiell avtale med styret.

Musikkøving må ikke skje etter kl. 20.00.

§ 17.

Andelseierne plikter å rette seg etter den til enhver tid gjeldende ordning for rengjøring av trapper/fellesareal som er vedtatt i de respektive oppganger, minimum 1 gang pr. uke eller oftere ved behov. Hver andelseier plikter hver 8. uke å vaske trappen til kjeller og kjelleravsats samt vindu i inngangsdør, med mindre arbeidet blir utført ved innleid hjelp.

§ 18.

Felles kjellerrom kan benyttes til hobbyvirksomhet, som ikke er til sjenanse for beboerne. Ønsker man å disponere hobbyrom sender man søknad til styret. Søknaden må klart angi hvem som står ansvarlig for ro, orden og renhold og hva rommene skal brukes til. Eventuelle skader må erstattes av de ansvarlige.

Styret kan kreve at det blir betalt leie fra brukeren.

§ 19.

Eventuelle klager på andelseierne for brudd på denne husorden bør i første omgang rettes til andelseieren. I alvorlige tilfeller eller ved gjentagelse rettes klagen til styret. Hvis klagen ikke krever øyeblikkelig inngripen, sendes klagen skriftlig.

Oslo, 21. august 2007

HARALØKKA BORETTSLAG

Styret