HMS

HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( Internkontrollforskriften ) ble fastsatt ved kgl.res 6.desember 1996 med virkning fra 1.januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Viktige lover i henhold til dette er:

  • Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • Lov om brann- og eksplosjonsvern
  • Lov om forurensning
  • Lov om arbeidsmiljø

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene og boligen forøvrig. Egenkontroll skjema sendes ut årlig og skal leveres styret.

 

Møteplasser ved evakuering :

  • 1. Blokk nr . 6-7-8.  Biloppstillingsplassen.  ( 11 Oppganger )
  • 2. Blokk nr . 4-5-9-11. Flaggstanga.  ( 17  Oppganger )
  • 3. Blokk nr . 1-2-3-10-12. Parken.  ( 22  Oppganger )